Kontakt

Ogólne warunki świadczenia usług - obowiązujące do 08.11.2023 r.

Ogólne Warunki świadczenia usług w zakresie serwisowania i czyszczenia, montażu

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług (dalej jako: OWU”) mają zastosowanie do każdej umowy (dalej jako: „Umowa”) zawieranej w dowolnej formie pomiędzy      Ugos Service Sp. z o.o. SP.K ul. Mysikrólika 2a, 02-809 Warszawa KRS: 0000725177  (dalej jako: „UGOS”), a Zleceniodawcą, której przedmiotem jest świadczenie przez Ugos usług, m. in. w zakresie obsługi serwisowej separatorów i osadników lub sprzedaży i dostawy towarów.
 2. OWU stanowią integralną część każdej z umów, o których mowa w ustępie 1 powyżej.

§ 2

 1. Zleceniodawcą w rozumieniu OWU jest przedsiębiorca tj. osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub zawodową.
 2. OWU nie mają zastosowania w umowach zawieranych z konsumentami w rozumieniu przepisu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.

§ 3

OWU stanowią integralną część Umowy i wiążą od chwili zawarcia Umowy.

§ 4

Umowa może zawierać postanowienia odmienne od tych zawartych w OWU. W takim przypadku strony wiąże Umowa oraz OWU w zakresie postanowień nie zmienionych Umową.

Zawarcie Umowy

§ 5

 1. Umowy są zwierane w szczególności poprzez potwierdzenie przez UGOS przyjęcia do realizacji zaakceptowanej przez Zleceniodawcę oferty lub w drodze zawarcia Umowy na piśmie, w tym przy użyciu środków porozumiewania się na odległość, w szczególności poczty elektronicznej, telefonu oraz faksu.
 2. UGOS sporządza i doręcza Zleceniodawcy ofertę zawarcia Umowy zawierającą co najmniej:
  1. 1. szczegółowy opis usług będących przedmiotem Umowy, oraz ewentualnie opis usług, które nie będą przedmiotem Umowy;
  2. 2. proponowaną cenę netto z tytułu świadczenia usług, o których mowa w pkt a) wyrażoną w złotych polskich lub innej walucie;
  3. 3. warunki i terminy płatności.
  4. 4. ewentualne postanowienia w przedmiocie kar umownych przewidzianych Umową.
  5. 5. sposób odbierania, transportowania i unieszkodliwiania odpadów powstałych w obiekcie Zleceniodawcy w związku z usługami wykonywanymi zgodnie z Umową.
  6. 6. dokument poświadczający zawarcie przez UGOS umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez UGOS działalności.
  7. 7. treść OWU w dowolnej formie oraz w dowolny sposób, w tym przy użyciu poczty elektronicznej lub faksu.

§ 6

Zawierając Umowę Kupujący uznaje wierzytelności UGOS wynikające  z  należności nieuregulowanych na podstawie umów uprzednio zawartych z UGOS.  W  przypadku braku  zapłaty  kwot  wymienionych powyżej,  w  terminie  7  dni  od  daty zawarcia  Umowy, UGOS ma prawo do wstrzymania dostawy towarów lub usług będących przedmiotem Umowy, przy czym takie wstrzymanie dostawy nie powoduje wstrzymania wymagalności zapłaty wynagrodzenia należnego UGOS na podstawie Umowy.

§ 7

Zawarcie Umowy następuje (I) w przypadku zawarcia Umowy w trybie ofertowym –  w chwili potwierdzenia przez UGOS (w dowolnej formie, również poprzez rozpoczęcie wykonywania usługi) przyjęcia do realizacji oferty zaakceptowanej przez Zleceniodawcę, złożonej przez UGOS zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 2 OWU, , a (II) w przypadku zawarcia Umowy w formie pisemnej – w chwili podpisania Umowy przez ostatnią ze Stron.

§ 8

 1. Na mocy każdej z Umów UGOS zobowiązuje się do świadczenia usług określonych szczegółowo w Umowie, na warunkach wskazanych w Umowie, zaś Zleceniodawca zobowiązuje się w szczególności do terminowego regulowania płatności na rzecz UGOS i przestrzegania innych postanowień Umowy.
 2. Zleceniodawca jest zobowiązany w szczególności do:
  1. 1) zapewnienia zgodności danych podanych podczas zapytania/zamówienia usługi ze stanem faktycznym, jaki zastał Zleceniobiorca na miejscu przewidzianej usługi;
  2. 2) udostępnienia UGOS pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia, których serwis jest przedmiotem Umowy w czasie wskazanym przez UGOS, a jeśli urządzenia znajdują się na zewnątrz zapewnić bezkolizyjny dostęp/dojazd cysterny asenizacyjnej na odległość maksymalnie 10 metrów – w uzgodnionym wcześniej terminie;
  3. 3) udzielania informacji koniecznych do wykonania usługi, żądanych przez UGOS;
  4. 4) zapewnienia dostępu do ujęcia wody hydrantowej, na odległość maksymalnie 60 metrów od urządzeń, i sieci elektrycznej na odległość maksymalnie 10 metrów od urządzeń;
  5. 5) zapewnienia projektu organizacji ruchu, związanego z zajęciem pasa drogowego, a także wszelkie formalności i zapewnienie odpowiedniego oznakowania ekipy serwisowej Zleceniobiorcy, w przypadku umiejscowienia urządzeń w pasie drogowym jezdni;
  6. 6) innych czynności wskazanych w Umowie.
 3. Umowa może określać konsekwencje niedochowania przez Zleceniodawcę któregokolwiek z obowiązków nałożonych na Zleceniodawcę przez OWU lub Umowę.
 4. Ugos nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z nienależytego wykonywania Umowy przez Zleceniodawcę, w szczególności wynikające z niedochowania przez Zleceniodawcę obowiązków dotyczących serwisowania i przeglądów urządzeń w terminach wskazanych w Umowie.

§ 9

 1. Miejscem spełnienia przez UGOS świadczenia z Umowy jest w każdym przypadku miejsce położenia serwisowanych urządzeń.
 2. Zleceniobiorca występuje jako wytwórca odpadów, nieprowadzący instalacji, zgodnie z Ustawą o odpadach.
 3. UGOS świadczy usługi objęte Umową przy użyciu środków i zasobów własnych lub podwykonawców, trudniących się zawodowo wykonywaniem usług objętych Umową. W przypadku powierzenia wykonywania usług objętych Umową podwykonawcy, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, UGOS nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wywołaną działaniem lub zaniechaniem podwykonawcy.
 4. UGOS posiada aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla prowadzonej przez UGOS działalności.
 5. W przypadku powstania szkody w trakcie realizowania usług objętych Umową, Zleceniodawca ma obowiązek współpracowania z UGOS i podjęcia wszelkich czynności zmierzających do zminimalizowania skutków zaistniałej szkody. W przypadku odmowy podjęcia takich czynności UGOS nie odpowiada za stratę Zleceniodawcy powstałą wskutek odmowy współpracy ze strony Zleceniodawcy.
 6. Całkowita odpowiedzialność UGOS wynikająca z Umowy jest ograniczona do kwoty 2.000 zł.

Postanowienia końcowe

 1. UGOS ma prawo do przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Umowy na dowolnie wybrany podmiot trzeci, w szczególności na spółki powiązane pośrednio, bezpośrednio, osobowo lub kapitałowo z UGOS, na co niniejszym Zleceniodawca wyraża zgodę.
 2. Wszelkie kwestie sporne, które mogą wyniknąć z Umowy, a których strony nie mogły rozstrzygnąć polubownie, będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby UGOS.

Zostaw do siebie numer,
a na pewno oddzwonimy