Ogólne warunki świadczenia usług - obowiązujące do 29.01.2022 r.

Ogólne warunki dostaw i sprzedaży – obowiązujące do 29.01.2022 r.

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy Towarów i Usług realizowanych przez UGOS

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy Towarów i Usług (dalej jako: OWS”) mają zastosowanie do każdej umowy (dalej jako: „Umowa”) zawieranej w dowolnej formie pomiędzy UGOS (dalej jako: „UGOS”), a Kupującym.

2. OWS stanowią integralną część każdej z umów, o których mowa w ustępie 1 powyżej.

§ 2

1. Kupującym w rozumieniu OWS jest przedsiębiorca tj. osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub zawodową.

2. OWS nie mają zastosowania w umowach zawieranych z konsumentami w rozumieniu przepisu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.

§ 3

1. OWS wiążą od chwili w której Kupujący miał możliwość zapoznania się z treścią OWS, w jakikolwiek sposób, przy czym Kupujący akceptuje, iż wystarczające jest przesłanie przez UGOS treści OWS do Kupującego drogą elektroniczną.

2. Przez chwilę zawarcia umowy strony rozumieją chwilę potwierdzenia przez UGOS realizacji Umowy w ustalonym przez Strony w wyniku prowadzonych negocjacji kształcie.

§ 4

Umowa może zawierać postanowienia odmienne od tych zawartych w OWS. W takim przypadku strony wiąże Umowa oraz OWS w zakresie postanowień nie zmienionych Umową.

Zawarcie Umowy
§ 5

1. Umowy są zwierane w drodze negocjacji, prowadzonych w dowolnej formie, w tym przy użyciu środków porozumiewania się na odległość, w szczególności poczty elektronicznej, telefonu oraz faksu.

2. UGOS sporządza i doręcza Kupującemu informację dotyczącą warunków zawarcia Umowy zawierającą co najmniej:

  • a) opis towarów lub usług będących przedmiotem Umowy;
  • b) proponowaną cenę netto wyrażoną w złotych polskich;
  • c) orientacyjny termin dostawy;
  • d) warunki i terminy płatności.

3. Informacja, o której mowa w § 5 ust. 2 OWS nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

§ 6

Każda Umowa z Kupującym, który na dzień zawarcia Umowy nie uregulował wszelkich wymagalnych należności wobec UGOS jest zawierana pod warunkiem zawieszającym, którym jest zapłata przez Kupującego tychże należności. Zawierając Umowę Kupujący uznaje wierzytelności wynikające z należności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zaś Sprzedający, w przypadku zapłaty tych kwot w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy, nie będzie domagał się odsetek z tytułu opóźnienia w ich zapłacie. W przypadku braku zapłaty kwot wymienionych powyżej, w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy, ulega ona rozwiązaniu bez obowiązku składania w tym przedmiocie żadnych dodatkowych oświadczeń przez którąkolwiek ze stron.

§ 7

Zawarcie Umowy następuje w chwili przyjęcia oferty przez Kupującego poprzez potwierdzenie tego faktu w dowolnej formie.

§ 8

1. Na mocy każdej z Umów UGOS zobowiązuje się do przeniesienia na Kupującego własności przedmiotu Umowy, zaś Kupujący zobowiązuje się w szczególności do zapłaty ceny oraz odbioru przedmiotu Umowy.

2. Kupujący jest zobowiązany również do podania adresu do korespondencji w sprawie zawartej Umowy, osoby poważnionej do kontaktu w sprawie zawartej Umowy oraz adresu pod który ma nastąpić dostawa przedmiotów zamówionych zgodnie z Umową.

3. W przypadku zawarcia Umowy pomimo niewypełnienia przez Kupującego któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w § 8 ust. 2 OWS, UGOS ma prawo:

  • a) wstrzymać się z realizacją Umowy lub
  • b) pozostawić dostarczony przedmiot Umowy pod adresem wskazanym przez Kupującego na koszt i ryzyko Kupującego lub
  • c) przekazać przedmiot Umowy osobie przebywającej pod adresem wskazanym przez Kupującego, w szczególności kierownikowi budowy, przedstawicielowi Inwestora lub Generalnego Wykonawcy.

4. W przypadku gdy przedmiotem Umowy są instalacje obróbki wody i ścieków, zastosowanie mają Szczególne Warunki Montażu, Rozruchu i Serwisu Instalacji Obróbki Wody i Ścieków, które mają zastosowanie w zakresie nieuregulowanym przez OWS, jak również w przypadku gdy zawierają odmienne postanowienia od OWS w tożsamych kwestiach.

Warunki realizacji Umowy 
§ 9

1. Miejscem spełnienia przez UGOS świadczenia z Umowy jest w każdym przypadku siedziba UGOS.

2. Wydanie przedmiotu Umowy następuje w chwili powierzenia przedmiotu Umowy przewoźnikowi, który w zakresie działania przedsiębiorstwa dostarczy przedmiot Umowy Kupującemu, na warunkach określonych w Umowie oraz umowie przewozu zawartej przez Sprzedającego z przewoźnikiem. Wybór przewoźnika oraz warunków umowy przewozu należy do Sprzedającego. Z chwilą powierzenia przedmiotu Umowy przewoźnikowi, na Kupującego przechodzi niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia przedmiotu Umowy.

3. UGOS może zobowiązać się do wykonania na rzecz Kupującego usługi montażu uruchomienia przedmiotu Umowy na warunkach określonych pomiędzy stronami podczas negocjacji, przy czym UGOS wskaże Kupującemu konieczne działania, których musi dokonać Kupujący aby umożliwić wykonanie usługi montażu i uruchomienia przedmiotu Umowy. Usługa montażu i uruchomienia jest dodatkowo płatna, zaś cena i warunki tej usługi są określone w ofercie.

4. Wszelkie opóźnienia w wykonaniu przez Kupującego działań, o których mowa w § 9 ust.3 nie uprawniają Kupującego do wstrzymania się z zapłatą ceny sprzedaży przedmiotu Umowy. UGOS nie ponosi również odpowiedzialności za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania przez Kupującego tych działań.

5. W przypadku ustalenia przez UGOS i Kupującego, iż przy zawarciu Umowy Kupujący zapłaci zadatek, wpłata zadatku (uznanie rachunku bankowego UGOS na kwotę zadatku ustalonego Umową) rozpoczyna bieg terminu dostawy przedmiotu Umowy oraz bieg terminu montażu i uruchomienia. Brak zapłaty zadatku nie może być również poczytywany za odstąpienie lub rozwiązanie Umowy w jakiejkolwiek formie i z jakichkolwiek przyczyn przez Kupującego, który zobowiązany jest w takim przypadku do zapłaty ceny sprzedaży, jeżeli UGOS wykaże w jakikolwiek sposób gotowość do świadczenia, zgodnie z Umową na rzecz Kupującego.

6. Wszelkie płatności z tytułu Umowy będą dokonywane przez Kupującego na podstawie wystawianych przez UGOS faktur VAT, na rachunek wskazany na fakturze.

7. Strony zgodnie ustalają, iż data wystawienia faktury VAT będzie tożsama z dniem dostawy przedmiotu Umowy przez UGOS. Strony zgodnie ustalają również, iż termin płatności ustalony w treści faktury będzie nie krótszy, aniżeli 30 dni od daty jej wystawienia. W przypadku dokonywania dostawy przedmiotu Umowy częściami, UGOS ma prawo do wystawienia faktury na każdą dostarczoną część przedmiotu Umowy odrębnie.

8. UGOS zastrzega sobie możliwość kwotowego ograniczenia wartości realizowanych na rzecz danego Kupującego zamówień, w zależności od sytuacji ekonomicznej Kupującego, wyników handlowych Kupującego oraz wywiązywania się z płatności na rzecz UGOS.

W przypadku odmowy udzielenia kredytu kupieckiego dla Kupującego przez towarzystwo ubezpieczeniowe, UGOS ma prawo zażądać zapłaty za zamówiony towar w terminie 2 dni przed wysyłką.

9. O ile zakres dostaw obejmuje oprogramowanie komputerowe, Kupującemu przysługuje niewyłącznie prawo do użytkowania dostarczonego oprogramowania wraz z jego dokumentacją. Oprogramowanie to zostanie pozostawione do użytkowania na przeznaczonym do tego przedmiocie Umowy. Używanie oprogramowania na więcej niż jednym systemie jest zabronione. Kupujący może oprogramowanie kopiować, przerabiać, tłumaczyć lub zmieniać kod wynikowy w kod źródłowy tylko w ustawowo dopuszczalnym zakresie ( Art. 75 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4.02.1994). Kupujący zobowiązuje się nie usuwać oznaczeń producenta – a w szczególności zastrzeżeń praw autorskich oraz nie zmieniać ich bez uprzednio wyrażonej zgody Sprzedającego. Wszystkie pozostałe prawa do oprogramowania i dokumentacji, włącznie z kopiami, przysługują Sprzedającemu względnie Dostawcy oprogramowania. Udzielanie sublicencji jest niedopuszczalne.

Termin dostawy przedmiotu Umowy 
§ 10

1. Terminy dostawy przedmiotu Umowy są wskazane w ofercie, o której mowa w § 5 ust. 2 OWS.

2. Niedochowanie przez UGOS terminu dostawy lub terminu montażu i uruchomienia z przyczyn leżących po stronie Kupującego, nie upoważnia Kupującego do wstrzymania się z zapłatą ceny sprzedaży i może być podstawą do odstąpienia przez UGOS od umowy w części dotyczącej zobowiązania się do montażu i uruchomienia przedmiotu Umowy, jak i jego dostawy. W takim przypadku dostawa przedmiotu Umowy jak i jego montaż i uruchomienie leżą po stronie Kupującego. UGOS jest upoważniony do wystawienia faktury lub faktur VAT opiewających łącznie na cenę sprzedaży. W przypadku dokonywania dostawy przedmiotu Umowy częściami, UGOS ma prawo wstrzymać się z dostawą kolejnej części jeżeli Kupujący opóźnia się z zapłatą należności za już dostarczoną Kupującemu część przedmiotu Umowy.

3. W przypadku zwłoki w terminie dostawy, UGOS zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 0,2% ceny sprzedaży, za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki. Tak określona kara umowna wyczerpuje wszystkie możliwe roszczenia Kupującego, będące zastępstwem zwłoki w terminie dostawy lub zwłoki w terminie montażu i uruchomienia, w szczególności roszczenia odszkodowawcze z tytułu konieczności zapłaty przez Kupującego jakichkolwiek kwot, których uiszczenie było skutkiem zwłoki w terminie dostawy, której dopuścił się UGOS wykonując Umowę. Tak ustalona kara umowna nie może przekroczyć 5 % ceny przedmiotu Umowy.

4. Część przedmiotu Umowy będzie realizowana przez podwykonawców UGOS. Kupujący nie ma prawa zgłaszać żadnych roszczeń w stosunku do UGOS z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania przez UGOS Umowy, które było następstwem nienależytego wykonania lub niewykonania umowy pomiędzy UGOS, a podwykonawcą UGOS, który realizował część przedmiotu Umowy.

Gwarancja 
§ 11

1. UGOS udziela Kupującemu gwarancji na przedmiot umowy w zakresie oraz na warunkach określonych w dokumencie gwarancji dostarczonym przez UGOS Kupującemu. W celu umożliwienia naprawy przez UGOS wady objętej gwarancją, Kupujący zobowiązuje się w szczególności na swój koszt opróżnić i wymontować urządzenie będące przedmiotem naprawy gwarancyjnej. Świadczenie usług serwisowych obejmujących czyszczenie, odbiór zanieczyszczeń i ich utylizację, przeglądy i inne wymagane czynności nie jest objęte Umową, jest dodatkowo płatne i wymaga zawarcia odrębnej umowy ustalającej szczegółowe warunki świadczenia przedmiotowych usług. Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania okresu serwisowania przedmiotu Umowy i przestrzegania wszystkich postanowień podanych w Instrukcji Eksploatacji i warunków gwarancji, co jest warunkiem korzystania z roszczeń gwarancyjnych i pogwarancyjnych.

2. Gwarancja jest udzielana pod warunkiem zapłaty całości ceny sprzedaży. Pod warunkiem należytego wykonania Umowy przez Kupującego, w szczególności pod warunkiem dokonania zapłaty całości ceny sprzedaży przez Kupującego, Sprzedający wyraża zgodę na cesję uprawnień z tytułu gwarancji na podmiot trzeci, w szczególności na Inwestora.

3. Kupującemu z tytułu wad przedmiotu Umowy przysługują wyłącznie roszczenia z tytułu gwarancji, na warunkach ustalonych w dokumencie gwarancji. W przypadku gdyby kiedykolwiek wskutek zaistnienia wad w przedmiocie Umowy Kupujący poniósł szkodę, UGOS zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną w kwocie stanowiącej równowartość 1% ceny sprzedaży, przy czym tak ustalona kara umowna może być wypłacona Kupującemu tylko jeden raz oraz wyczerpuje ona wszystkie możliwe roszczenia Kupującego, będące następstwem wad przedmiotu Umowy, w szczególności roszczenia odszkodowawcze z tytułu konieczności zapłaty przez Kupującego jakichkolwiek kwot, których uiszczenie było skutkiem wad przedmiotu Umowy.

4. UGOS może dokonać cesji uprawnień z tytułu gwarancji na przedmiot Umowy lub jego część, jeśli był dostarczony przez podmiot trzeci, na warunkach określonych w dokumencie gwarancji.

Postanowienia końcowe

Wszelkie kwestie sporne, które mogą wyniknąć z Umowy, a których strony nie mogły rozstrzygnąć polubownie, będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby UGOS.

Ogólne Warunki świadczenia usług w zakresie serwisowania i opróżniania

Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług (dalej jako: OWU”) mają zastosowanie do każdej umowy (dalej jako: „Umowa”) zawieranej w dowolnej formie pomiędzy Ugos (dalej jako: „UGOS”), a Zleceniodawcą, której przedmiotem jest świadczenie przez Ugos usług w zakresie obsługi serwisowej separatorów i osadników oferowanych i sprzedawanych przez Ugos.
OWU stanowią integralną część każdej z umów, o których mowa w ustępie 1 powyżej.

§ 2

Zleceniodawcą w rozumieniu OWU jest przedsiębiorca tj. osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub zawodową.
OWU nie mają zastosowania w umowach zawieranych z konsumentami w rozumieniu przepisu art. 22[1] Kodeksu cywilnego

§ 3

OWU wiążą od chwili zawarcia umowy lecz nie wcześniej aniżeli chwila, w której Kupujący miał możliwość zapoznania się z treścią OWU. Przez zawarcie umowy strony rozumieją chwilę przyjęcia oferty UGOS przez Zleceniodawcę zgodnie z postanowieniami OWU.

§ 4

Umowa może zawierać postanowienia odmienne od tych zawartych w OWU. W takim przypadku strony wiąże Umowa oraz OWU w zakresie postanowień nie zmienionych Umową.

Zawarcie Umowy

§ 5

Umowy są zwierane w drodze negocjacji, prowadzonych w dowolnej formie, w tym przy użyciu środków porozumiewania się na odległość, w szczególności poczty elektronicznej, telefonu oraz faksu.
UGOS sporządza i doręcza Zleceniodawcy ofertę zawarcia Umowy zawierającą co najmniej:
szczegółowy opis usług będących przedmiotem Umowy, oraz ewentualnie opis usług, które nie będą przedmiotem Umowy;
proponowaną cenę netto z tytułu świadczenia usług, o których mowa w pkt a) wyrażoną w złotych polskich lub innej walucie;
warunki i terminy płatności;
ewentualne postanowienia w przedmiocie kar umownych przewidzianych Umową;
sposób odbierania, transportowania i unieszkodliwiania odpadów powstałych w obiekcie Zleceniodawcy w związku z usługami wykonywanymi zgodnie z Umową;
dokument poświadczający zawarcie przez UGOS umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez UGOS działalności.
treść OWU w dowolnej formie oraz w dowolny sposób, w tym przy użyciu poczty elektronicznej lub faksu.

§ 6

Każda Umowa ze Zleceniodawcą, który na dzień zawarcia Umowy nie uregulował wszelkich wymagalnych należności wobec UGOS jest zawierana pod warunkiem zawieszającym, którym jest zapłata przez Zleceniodawcę tychże należności. Zawierając Umowę Zleceniodawca uznaje wierzytelności wynikające z należności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zaś Zleceniobiorca, w przypadku zapłaty tych kwot w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy, nie będzie domagał się odsetek z tytułu opóźnienia w ich zapłacie. W przypadku braku zapłaty kwot wymienionych powyżej, w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy, ulega ona rozwiązaniu bez obowiązku składania w tym przedmiocie żadnych dodatkowych oświadczeń przez którąkolwiek ze stron.

§ 7

Zawarcie Umowy następuje w chwili przyjęcia oferty, złożonej zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 2 OWU, przez Zleceniodawcę poprzez potwierdzenie tego faktu w dowolnej formie, w tym przy użyciu poczty elektronicznej lub faksu.

Warunki realizacji Umowy

§ 8

Na mocy każdej z Umów UGOS zobowiązuje się do świadczenia usług określonych szczegółowo w Umowie, na warunkach wskazanych w Umowie, zaś Zleceniodawca zobowiązuje się w szczególności do terminowego regulowania płatności na rzecz UGOS i przestrzegania innych postanowień Umowy.

Zleceniodawca jest zobowiązany w szczególności do:
zapewnienia zgodności danych podanych podczas zapytania/zamówienia usługi ze stanem faktycznym, jaki zastał Zleceniobiorca na miejscu przewidzianej usługi;
udostępnienia UGOS pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia, których serwis jest przedmiotem Umowy w czasie wskazanym przez UGOS, a jeśli urządzenia znajdują się na zewnątrz zapewnić bezkolizyjny dostęp/dojazd cysterny asenizacyjnej na odległość maksymalnie 10 metrów – w uzgodnionym wcześniej terminie;
udzielania informacji koniecznych do wykonania usługi, żądanych przez UGOS;
zapewnienia dostępu do ujęcia wody hydrantowej, na odległość maksymalnie 60 metrów od urządzeń, i sieci elektrycznej na odległość maksymalnie 10 metrów od urządzeń;
zapewnienia projektu organizacji ruchu, związanego z zajęciem pasa drogowego, a także wszelkie formalności i zapewnienie odpowiedniego oznakowania ekipy serwisowej Zleceniobiorcy, w przypadku umiejscowienia urządzeń w pasie drogowym jezdni;
innych czynności wskazanych w Umowie.
Umowa określa konsekwencje niedochowania przez Zleceniodawcę któregokolwiek z obowiązków nałożonych na Zleceniodawcę przez OWU lub Umowę.
Ugos nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z nienależytego wykonywania Umowy przez Zleceniodawcę, w szczególności wynikające z niedochowania przez Zleceniodawcę obowiązków dotyczących serwisowania i przeglądów urządzeń w terminach wskazanych w Umowie.

§ 9

Miejscem spełnienia przez UGOS świadczenia z Umowy jest w każdym przypadku miejsce położenia serwisowanych urządzeń.
Zleceniobiorca występuje jako wytwórca odpadów, nieprowadzący instalacji, zgodnie z Ustawą o odpadach.
UGOS świadczy usługi objęte Umową przy użyciu środków i zasobów własnych lub podwykonawców, trudniących się zawodowo wykonywaniem usług objętych Umową. W przypadku powierzenia wykonywania usług objętych Umową podwykonawcy, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, UGOS nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wywołaną działaniem lub zaniechaniem podwykonawcy.
UGOS posiada aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla prowadzonej przez UGOS działalności.
W przypadku powstania szkody w trakcie realizowania usług objętych Umową, Zleceniodawca ma obowiązek współpracowania z UGOS i podjęcia wszelkich czynności zmierzających do zminimalizowania skutków zaistniałej szkody. W przypadku odmowy podjęcia takich czynności UGOS nie odpowiada za stratę Zleceniodawcy powstałą wskutek odmowy współpracy ze strony Zleceniodawcy.

Postanowienia końcowe

Wszelkie kwestie sporne, które mogą wyniknąć z Umowy, a których strony nie mogły rozstrzygnąć polubownie, będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby UGOS.

Zostaw do siebie numer,
a na pewno oddzwonimy