Kontakt

Ogólne warunki świadczenia usług - obowiązujące od 08.11.2023 r.

Ogólne warunki dostaw i sprzedaży – obowiązujące od 08.11.2023 r.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE SERWISOWANIA, CZYSZCZENIA I MONTAŻU

§ 1

 1. Niniejsze OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE SERWISOWANIA CZYSZCZENIA I MONTAŻU (dalej jako: OWSOŚU”) mają zastosowanie do każdej umowy (dalej jako: „Umowa”) zawieranej w dowolnej formie pomiędzy  Ugos Service Sp. z o.o. Sp.K. ul. Mysikrólika 2a, 02-809 Warszawa KRS: 0000725177  (dalej jako: „UGOS”), a Zamawiającym, której przedmiotem jest świadczenie przez UGOS usług, m. in. w zakresie obsługi serwisowej separatorów, osadników i innych urządzeń wodno-kanalizacyjnych lub sprzedaży i dostawy towarów.
 2. OWSOŚU stanowią integralną część każdej z umów, o których mowa w ustępie 1 powyżej.

§ 2

 1. Zamawiającym w rozumieniu OWSOŚU jest przedsiębiorca tj. osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub zawodową, zlecająca UGOS wykonanie usług lub nabywająca od UGOS towary.
 2. OWSOŚU nie mają zastosowania w umowach zawieranych z konsumentami w rozumieniu przepisu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.

§ 3

OWSOŚU stanowią integralną część Umowy i wiążą od chwili zawarcia Umowy.

§ 4

Umowa może zawierać postanowienia odmienne od tych zawartych w OWSOŚU. W takim przypadku strony wiąże Umowa oraz OWSOŚU w zakresie postanowień nie zmienionych Umową.

§ 5

 1. Umowy są zawierane w szczególności poprzez potwierdzenie przez UGOS przyjęcia do realizacji zaakceptowanej przez Zamawiającego oferty lub w drodze zawarcia Umowy na piśmie, w tym przy użyciu środków porozumiewania się na odległość, w szczególności poczty elektronicznej, telefonu oraz faksu.
 2. UGOS sporządza i doręcza Zamawiającemu ofertę zawarcia Umowy, która może zawierać m. in.:
  1. opis usług lub towarów będących przedmiotem Umowy, oraz ewentualnie opis usług, które nie będą przedmiotem Umowy;
  2. proponowaną cenę netto z tytułu świadczenia usług lub sprzedaży towarów wyrażoną w złotych polskich lub innej walucie;
  3. warunki i terminy płatności;
  4. ewentualne postanowienia w przedmiocie kar umownych przewidzianych Umową;
  5. sposób odbierania, transportowania i unieszkodliwiania odpadów powstałych w obiekcie Zamawiającego w związku z usługami wykonywanymi zgodnie z Umową.
  6. treść OWSOŚU w dowolnej formie oraz w dowolny sposób, w tym przy użyciu poczty elektronicznej lub faksu.

§ 6

Zawierając Umowę Zamawiający uznaje wierzytelności UGOS wynikające z należności nieuregulowanych na podstawie umów uprzednio zawartych z UGOS.  W przypadku braku zapłaty kwot wymienionych powyżej,  w  terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy, UGOS ma prawo do wstrzymania dostawy towarów lub usług będących przedmiotem Umowy, przy czym takie wstrzymanie dostawy nie powoduje wstrzymania wymagalności zapłaty wynagrodzenia należnego UGOS na podstawie Umowy.

§ 7

Zawarcie Umowy następuje (I) w przypadku zawarcia Umowy w trybie ofertowym – w chwili potwierdzenia przez UGOS (w dowolnej formie, również poprzez rozpoczęcie wykonywania usługi) przyjęcia do realizacji oferty zaakceptowanej przez Zamawiającego, złożonej przez UGOS zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 2 OWU, , a (II) w przypadku zawarcia Umowy w formie pisemnej – w chwili podpisania Umowy przez ostatnią ze Stron.

§ 8

 1. Na mocy każdej z Umów UGOS zobowiązuje się do świadczenia usług lub dostawy towarów określonych szczegółowo w Umowie, na warunkach wskazanych w Umowie, zaś Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do terminowego regulowania płatności na rzecz UGOS i przestrzegania innych postanowień Umowy.
 2. Zamawiający jest zobowiązany w szczególności do:
  1. zapewnienia zgodności danych podanych podczas zapytania/zamówienia usługi ze stanem faktycznym, jaki zastał UGOS na miejscu przewidzianej usługi;
  2. udostępnienia UGOS pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia, których serwis jest przedmiotem Umowy w czasie wskazanym przez UGOS, a jeśli urządzenia znajdują się na zewnątrz zapewnić bezkolizyjny dostęp/dojazd cysterny asenizacyjnej na odległość maksymalnie 10 metrów – w uzgodnionym wcześniej terminie;
  3. udzielania informacji koniecznych do wykonania usługi, żądanych przez UGOS;
  4. zapewnienia dostępu do ujęcia wody hydrantowej, na odległość maksymalnie 20 metrów od urządzeń i sieci elektrycznej na odległość maksymalnie 10 metrów od urządzeń;
  5. zapewnienia projektu organizacji ruchu, związanego z zajęciem pasa drogowego, a także wszelkie formalności i zapewnienie odpowiedniego oznakowania ekipy serwisowej UGOS, w przypadku umiejscowienia urządzeń w pasie drogowym jezdni;
  6. innych czynności wskazanych w Umowie.
 3. Umowa może określać konsekwencje niedochowania przez Zamawiającego któregokolwiek z obowiązków nałożonych na Zamawiającego przez OWSOŚU lub Umowę.
 4. UGOS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z nienależytego wykonywania Umowy przez Zamawiającego, w szczególności wynikające z niedochowania przez Zamawiającego obowiązków dotyczących serwisowania i przeglądów urządzeń w terminach wskazanych w Umowie. UGOS nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające ze zbyt długiego odstępu między serwisami (niezgodnymi z przepisami).

§ 9

 1. Miejscem spełnienia przez UGOS świadczenia z Umowy jest w każdym przypadku miejsce położenia serwisowanych urządzeń.
 2. UGOS występuje jako wytwórca odpadów, nieprowadzący instalacji, zgodnie z Ustawą o odpadach.
 3. UGOS świadczy usługi objęte Umową przy użyciu środków i zasobów własnych lub podwykonawców, trudniących się zawodowo wykonywaniem usług objętych Umową. W przypadku powierzenia wykonywania usług objętych Umową podwykonawcy, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, UGOS nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wywołaną działaniem lub zaniechaniem podwykonawcy.
 4. UGOS posiada aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla prowadzonej przez UGOS działalności.
 5. W przypadku powstania szkody w trakcie realizowania usług objętych Umową, Zamawiający ma obowiązek współpracowania z UGOS i podjęcia wszelkich czynności zmierzających do zminimalizowania skutków zaistniałej szkody. W przypadku odmowy podjęcia takich czynności UGOS nie odpowiada za stratę Zamawiającego powstałą wskutek odmowy współpracy ze strony Zamawiającego.
 6. UGOS zastrzega sobie możliwość kwotowego ograniczenia wartości realizowanych na rzecz Zamawiającego zamówień, w zależności od sytuacji ekonomicznej Zamawiającego, wyników handlowych Zamawiającego oraz wywiązywania się z płatności na rzecz UGOS.
 7. Całkowita odpowiedzialność UGOS wynikająca z Umowy jest ograniczona do kwoty stanowiącej równowartość 1% ceny sprzedaży lub równowartość 1% wynagrodzenia za wykonywaną usługę. Zapłata przez UGOS kwoty stanowiącej równowartość 1% ceny sprzedaży lub równowartość 1% wynagrodzenia za wykonywaną usługę wyczerpuje wszelkie roszczenia Zamawiającego.

§ 10

 1. Terminy wykonania usługi lub dostawy towaru są wskazane w Umowie.
 2. Jeśli termin wykonania usługi lub dostawy towaru nie został wskazany w umowie, UGOS każdorazowo wyznaczy termin wykonania usługi lub dostawy towaru.

Termin wykonania usługi lub dostawy towaru może ulec wydłużeniu ze względu na warunki pogodowe (niska temperatura), jak również ze względu na siłę wyższą.

§ 11

 1. Świadczenie usług serwisowych obejmujących czyszczenie, odbiór odpadów lub zanieczyszczeń do ich utylizacji, przeglądy  oraz inne usługi nie są objęte gwarancją. Zamawiający w momencie odbioru prac oraz podpisania protokołu wykonania usługi akceptuje stan wykonania usługi i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.
 2. Świadczenie usług serwisowych obejmujących czyszczenie, odbiór odpadów lub zanieczyszczeń do ich utylizacji,  przeglądy  i inne wymagane czynności, które nie zostały objęte Umową,  jest  dodatkowo płatne i wymaga zawarcia odrębnej umowy ustalającej szczegółowe warunki świadczenia przedmiotowych usług.
 3. W przypadku sprzedaży towarów UGOS może dokonać cesji na Zamawiającego uprawnień z tytułu gwarancji na przedmiot Umowy lub jego część udzielonej przez producenta lub inny podmiot. W takim przypadku Zamawiający zobowiązuje się realizować swoje uprawnienia z gwarancji wyłącznie względem producenta lub innego podmiotu trzeciego, który udzielił gwarancji. UGOS nie udziela Zamawiającemu odrębnej gwarancji.
 1. Strony wyłączają w najszerszym możliwym zakresie odpowiedzialność UGOS z tytułu rękojmi za wady, zarówno w zakresie wykonanych usług jak i dostawy towarów.
 1. Zamawiający może odpłatnie zlecić UGOS weryfikację prawidłowej pracy urządzenia, jego naprawę lub demontaż oraz oddanie do serwisu producenta. Zamawiający zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne czynności lub prace umożliwiające UGOS przystąpienie do zleconych odpłatnie czynności opisanych w zdaniu poprzednim.

§ 12

 1. UGOS ma prawo do przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Umowy na dowolnie wybrany podmiot trzeci, w szczególności na spółki powiązane pośrednio, bezpośrednio, osobowo lub kapitałowo z UGOS, na co niniejszym Zamawiający wyraża zgodę.
 2. Wszelkie kwestie sporne, które mogą wyniknąć z Umowy, a których strony nie mogły rozstrzygnąć polubownie, będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby UGOS.

Zostaw do siebie numer,
a na pewno oddzwonimy